top of page
commuter
Finalista XI Premio de Creación Fotográfica «Luis Ksado» 2014
 

 

 

 
commuter

 

(persoa que viaxa a diario entre o seu fogar e o traballo)

 

 

...o home está só, e a máquina que el construíu tamén o está,

e entre os dous non saben facelo todo nin todo xunto,

senón só o que poden, encontrando de cando en vez momentos de coincidencia:

todo o que non está harmoniosamente dirixido é, simplemente vida.

 

O reverso das imaxes. Azar e control en fotografía.

Roberta Valtorta. Papel Alpha, Salamanca (1999).

 

 

Commuter pertence a un grupo de traballos nos que se reflexiona sobre o ámbito inmediato, os límites da "obxectividade fotográfica" e a relación entre a palabra e a imaxe.

Esta proposta nace dunha viaxe diaria en coche ao traballo. Un intento de documentar unha experiencia, que por repetida se fai invisible pero por acumulación de tempo e espazo adquire proporcións sorprendentes.

O resultado é unha nova dimensión da realidade. A fotografía directa dende o propio automóbil, a xeito de prótese ou extensión da propia cámara e sen manipulación dixital, abóndase para estimular a imaxinación do espectador que terá que descifrar o tempo e o espazo da nova viaxe que só el ou ela emprenderá.

 
 
 
commuter

 

(persona que viaja a diario entre su hogar y el trabajo)

 

 

…el hombre está solo, y la máquina que él ha construido también lo está, 

y entre los dos no saben hacerlo todo ni todo junto, 

sino sólo lo que pueden, encontrando de vez en cuando momentos de coincidencia: 

todo lo que no está armoniosamente dirigido es, simplemente, vida.

 

El reverso de las imágenes. Azar y control en fotografía. 

Roberta Valtorta. Papel Alpha, Salamanca (1999).

 

 

Commuter pertenece a un grupo de trabajos en los que se reflexiona sobre el entorno inmediato, los límites de la “objetividad fotográfica” y la relación entre la palabra y la imagen.

Esta propuesta nace de un viaje diario en coche al trabajo. Un intento de documentar una experiencia, que por repetida se hace invisible pero por acumulación de tiempo y espacio adquiere proporciones sorprendentes.

El resultado es una nueva dimensión de la realidad. La fotografía directa desde el propio automóvil, a modo de prótesis o extensión de la propia cámara y sin manipulación digital, se basta para estimular la imaginación del espectador que tendrá que descifrar el tiempo y el espacio del nuevo viaje que sólo él o ella emprenderá.

 

 

 

commuter 

 

(a person who travels regularly back and forth to work over some distance. ) 

 

 

...man is alone and the machine he has also built what is, 

and the two do not know everything nor all together, 

but only what they can, finding occasional moments of coincidence: 

everything that is not harmoniously directed is simply life. 

 

The back of the pictures. Azar and control photography. 

Roberta Valtorta. Paper Alpha, Salamanca (1999). 

 

 

Commuter belongs to a group of works in which I reflect on the immediate environment, the boundaries of the "photographic objectivity" and the relationship between word and image. 

This proposal stems from a daily drive to work. An attempt to document an experience, which is invisible but repeated accumulation of time and space takes on surprising proportions. 

The result is a new dimension of reality. Direct photo from the car itself, as a prosthesis or extension of the camera and without digital manipulation, is enough to stimulate the imagination of the viewer will have to decipher the time and space of the new mission that only he or she will undertake.

bottom of page