top of page
Buscar
  • Foto del escritoronavallo

International Photography Festival ENCONTROS DA IMAGEM - “HOPE&FAITH” -


HOPE & FAITH.jpg

O próximo xoves 18 de setembro darán comezo os “Encontros da Imagem de Braga en Portugal.

A exposición “Posesións para un esquecimento” presentaráse o sábado 20 as 16:00 no Mosteiro de Tibães. O acto, compartido con máis artistas, terá un carácter informal. No caso de ter que facer unha intervención individual a mín gustaríame reflexionar sobre o título.

Quixera comezar decindo que pertence a un texto que escribíu Koldo Chamorro en 1992, “Invocación das luces” para o libro “As Pontes” de Ramón Loureiro. Como se sabe, Koldo foi un dos fotodocumentalistas máis destacados dos anos 70-80 en España e tanto Ramón coma mín fomos alumnos seus.

Loureiro é hoxe un recoñecido escritor e xornalista e eu estou a continuar sendo, coma él mesmo escribiu: “un fotógrafo xoven que tamén vai polo mal camiño, polo sendeiro que conduce a ningures: panteón sen flores onde se enterran en vida os que se dedican a fotografar os soños cando polo visto, xa non lle gusta soñar a niguén”.

A variación do título co que viaxa a mostra ós Encontros: “Poseer para non esquecer” incide especialmente sobre a intención do proxecto:

–Fai uns anos, un amigo meu, envioume unha mensaxe de correo consultándome sobre unha cámara de fotos compacta. Dínlle a miña opinión favorable e contestoume que estaba moi ilusionado e que, aínda que é cara ía mercala a fináis de ano. Era, coma hoxe, setembro, e o meu querido amigo tiña cartos de sobra para pagar unha cámara coma esa tódalas semanas. Preguntéille cal era o problema, e contestou que prefería disfrutar un pouco máis da espera, que quería ter a ilusión de mercala, imaxinar o día que vai entrar na tenda a encargala e despois recollela, soñar coas fotos que vai poder facer,… e decir: poseela de verdade. Hoxe casi non poseemos nada, non temos tempo para iso e máis que esquecer ignoramos. Só poseemos aquelo que chegamos a comprender. Eu pretendo con este traballo profundizar no meu territorio e a memoria implícita en cada elemento da súa paisaxe, á procura da miña/nosa identidade para despois de todo, decatarme do que imos esquecendo e que se esquecerá igualmente.

E, como lle escribín a ese mismo amigo, Riccardo, outro ano e por outro motivo, a arte so é un conxuro temporal contra a morte, a soedade e o esquecimento e mentras funciona, aquí estamos.

Seoane do Caurel, Lugo, setembro de 2014

On Thursday September 18 begins "Encontros da Imagem" in Braga ( Portugal ).

The exhibition “Possessions to an Oblivion” will perform on Saturday at 16:00 at the Mosteiro de Tibães. The event, shared with more artists will be informal. In the case of having to make a single intervention I would like to reflect on the title.

I would start by saying that is extracted from a text of Koldo Chamorro, "Invoking the lights" for Ramon Loureiro's book published in 1992. As you know, Koldo was one of the highlights fotodocumentalistas in the 80 in Spain. Ramon and myself, were his students.

Loureiro is today a prominent writer and journalist and I am still, as he wrote, "a young photographer who also is on the wrong path, the path that leads nowhere: no flowers cemetery where buried alive which dreams to take the photos when apparently, anyone likes to dream. "

Changing the title to the exhibition travels to Encontros: "Owning to not forget" special emphasis on the initial intention of the project:

A few years ago, a friend of mine wrote me an email asking me a question about a particular compact camera. I gave my favorable opinion and he said he was very excited and, despite being expensive he was going to buy it later this year. It was, as today, September, and my dear friend had money left over to buy a camera like that every week. I asked what the problem was and he said he preferred to enjoy a bit more of waiting, he wanted to have enthusiasm to buy, imagine the day he goes to the store to order it and then retrieves it, dream about the pictures that he will be able to do, ... in other words: really possess it. Today almost own nothing, we do not have time for forget, just ignore. We possess only what we understand. I intend this work to deepen my territory and implicit memory on each element of the landscape, looking for my / our identity to ultimately realize what we're forgetting and are equally forgotten. And, as I wrote to the same friend, Riccardo, another year and another reason, art is just a temporary spell with death, loneliness and oblivion and while it works, here we are.

Seoane do Caurel, September 2014

El próximo jueves 18 de septiembre comienzan los “Encontros da imagen” de Braga en Portugal.

La exposición “Posesións para un esquecimento” [Posesiones para un olvido] se presentará el sábado a las 16:00 en el Mosteiro de Tibães. El acto, compartido con más artistas, tendrá un carácter informal. En el caso de tener que hacer una intervención individual a mí me gustaría reflexionar sobre el título.

Me gustaría comenzar diciendo que está extraído de un texto de Koldo Chamorro, “Invocación de las luces” para el libro de Ramón Loureiro publicado en 1992. Como es sabido, Koldo fue uno de los fotodocumentalistas más destacados de los 80 en España. Ramón, y yo mismo, fuimos alumnos suyos.

Loureiro es hoy un reconocido escritor y periodista y yo continúo siendo, como él escribió: “un fotógrafo joven que también va por al mal camino, por el sendero que conduce a ninguna parte: panteón sin flores donde se entierran en vida los que se dedican a fotografiar los sueños cuando por lo visto, ya no le gusta soñar a nadie”.

La modificación del título con el que viaja la exposición a los Encontros: “Poseer para non esquecer” incide especialmente en la intención inicial del proyecto:

–Hace unos años, un amigo mío, me escribió un correo electrónico haciéndome una consulta sobre una determinada cámara de fotos compacta. Le dí mi opinión favorable y me contestó que estaba muy ilusionado y que, pese a ser cara la compraría a finales de año. Era, como hoy, septiembre, y mi querido amigo tenía dinero de sobra para comprar una cámara como esa a la semana. Le pregunté cuál era el problema y me contestó que prefería disfrutar un poco más de la espera, que quería tener ilusión por comprarla, imaginar el día que irá a la tienda a encargarla y después recogerla, soñar con las fotos que va a poder hacer,… es decir: poseerla de verdad. Hoy casi no poseemos nada, no tenemos tiempo para eso y más que olvidar ignoramos. Sólo poseemos aquello que llegamos a comprender. Pretendo con este trabajo profundizar en mi territorio y en la memoria implícita en cada elemento de su paisaje, en busca de mi/nuestra identidad para al final, darme cuenta de lo que nos vamos olvidando y que se olvidará igualmente. Y, como le escribí a ese mismo amigo, Riccardo, otro año y por otro motivo, el arte sólo es un conjuro temporal contra la muerte, la soledad y el olvido y mientras funciona, pues aquí estamos.

Seoane do Caurel, septiembre de 2014

3 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo

Meus

bottom of page