top of page
Buscar
  • Foto del escritoronavallo

Encontros nos Encontros da Imagem


El lunes 9 de diciembre en la Galería PhotoArt de Ourense se ha celebrado una mesa de debate dentro del I Campus do Outono con el tema: «Pertinencia de los festivales de fotografía». Moderada por Luis Díaz Díaz y compuesta por Ângela Ferreira, Olmo González, Manuel Sendón y José Lois Vázquez. Se departió distendidamente sobre modelos de festivales que ya no son posibles como la Fotobienal de Vigo, sobre el propio Outono que lucha por mantenerse vigente y el de Encontros da Imagem como fórmula de éxito actual. Se prestó una atención especial al nuevo papel que le toca jugar a los fotógrafos en estos eventos.

Esto me recuerda que tengo pendiente algunas reflexiones en relación a la obra de varios artistas que he tenido la fortuna de descubrir en la reciente edición de los Encontros da Imagem de Braga. Entre ellos es pertinente, por el tema tratado, comenzar con Thais Medina y su «Holy Reviewer – mártires, santos e pecadores da fotografia contemporãnea». El texto, sin desperdicio, va acompañado de una puesta en escena muy cuidada que no necesita comentario, basta esta muestra:

Saint_Ângela.jpg

Medina, situa en el centro del proyecto un espacio de reflexión, sin conclusiones o lecturas correctas a priori, abierto al debate y con aspiración de ser útil a los demás.

Una obra con la que me siento especialmente próximo es «A casa das Sete Senhoras» de Tito Mouraz. Es un viaje de ida y vuelta a un territorio en búsqueda de su identidad. Un recorrido imposible para formar parte de un paisaje «é un estar tan metido na terra que xa non se ve; chégache pero non se ve; é outro silencio; non é unha contemplación demorada e degustada como é a paisaxe» (Uxío Novoneyra) «estar simplesmente lá no lugar para onde se quer olhar e deixar-se fazer parte da paisagem que se quer mostrar aos outros» (Nuno Crespo). Sobresale el uso del dispositivo fotográfico absolutamente ortodoxo y de una gran factura técnica combinado con una capacidad de persuasión evocadora raras veces vista. O como comenta, a propósito de esta colección, Nuno Crespo: «Quando se move a concetração para o todo das imagems, percebe-se que elas são uma espécie de portal de acesso a um tempo, não cronológico e totalmente indeterminado, em que o mundo era explicado, mas contado através de historias e os maiores segredos estavam à vista de todos.»

Tito Mouraz.jpg

Aparentemente en otro extremo formal y conceptual se situa el trabajo Index Lost de la pareja Ucraniana formada por Yanina Boldyreva y Alexander Isaenko. Belleza formal y sin interés por el documento tradicional. Imágenes, azar y textos a la búsqueda de sentido: «los espacios [..] tienen tendencia a acomodarse automáticamente en una historia [...] el caos, la inextricable complejidad de todos los sucesos que me rodean...las situaciones aisladas no se ligan unas con otras, y las experiencias existen en mi vida únicamente como situaciones» (Win Wenders, «El estado de las cosas»). Por otra parte tenemos las historias, que brotan e incluso germinan a partir de los espacios [..] proporcionan la idea de un sentido, de un orden y una concatenación que gobierna la maraña de los fenómenos de la experiencia...» (José Luis Pardo; Sobre los espacios pintar, escribir, pensar. BCN 1991). La cuestión que se plantea de cómo llegamos a establecer la relación entre las imágenes y las historias se resuelve en este caso con textos anónimos y escogidos al azar en la red.

Index Lost.jpg

...we play tennis, watch movies, read books. Everything is well. Every morning I tell myself into a pine silence: "Please be patient"

Encontros nos Encontros da Imagem

O luns 9 de decembro na Galería PhotoArt de Ourense celebrouse unha mesa de debate dentro do I Campus do Outono co tema: «Pertinencia dos festivais de fotografía». Moderada por Luis Díaz Díaz e composta por Ângela Ferreira, Olmo González, Manuel Sendón e José Lois Vázquez. Departiuse distendidamente sobre modelos de festivais que xa non son posibles como a Fotobienal de Vigo, sobre o propio Outonoque loita por manterse vixente e que o de Encontros da Imagem como fórmula de éxito actual. Prestouse unha atención especial ao novo papel que lle toca xogar aos fotógrafos nestes eventos.

Isto recórdame que teño pendente algunhas reflexións en relación á obra de varios artistas que tiven a fortuna de descubrir na recente edición dos Encontros dá Imagem de Braga. Entre eles é pertinente, polo tema tratado, comezar con Thais Medina e o seu «Holy Reviewer - mártires, santos e pecadores dá fotografia contemporãnea». O texto, sen desperdicio, vai acompañado dunha posta en escena moi coidada que non necesita comentario, abonda esta mostra. Medina, situa no centro do proxecto un espazo de reflexión, sen conclusións ou lecturas correctas a priori, aberto ao debate e con aspiración de ser útil aos demais. Unha obra coa que me sento especialmente próximo é «A casa dás Sete Senhoras» de Tito Mouraz. É unha viaxe de ida e volta a un territorio en busca da súa identidade. Un percorrido imposible para formar parte dunha paisaxe «é un estar tan metido na terra que xa non se ve; chégache pero non vese; é outro silencio; non é unha contemplación demorada e degustada como é a paisaxe» (Uxío Novoneyra) «estar simplesmente lá non lugar para onde se quer olhar e deixar-se fazerparte dá paisagem que se quer mostrar aos outros» (Nuno Crespo). Sobresae o uso do dispositivo fotográfico absolutamente ortodoxo e dunha gran factura técnica combinado cunha capacidade de persuasión evocadora raras veces vista. Ou como comenta, a propósito desta colección, Nuno Crespo: «Quando se move a concetração para ou todo dás imagems, percebe-se que elas são uma espécie de portal de acessoa um tempo, não cronolóxico e totalmente indeterminado, em que ou mundo era explicado, mais contado através de historias e vos maiores segredos estavam à vista de todos.»

Aparentemente noutro extremo formal e conceptual se situa o traballo Index Lost da parella Ucraniana formada por Yanina Boldyreva e Alexander Isaenko. Beleza formal e sen interese polo documento tradicional. Imaxes, azar e textos á busca de sentido: «os espazos [..] teñen tendencia a acomodarse automaticamente nunha historia [...] o caos, a inextricable complexidade de todos os sucesos que me rodean...as situacións illadas non se ligan unhas con outras, e as experiencias existen na miña vida unicamente como situacións» (Win Wenders, «O estado das cousas»). Por outra parte temos as historias, que xermolan e mesmo xerminan a partir dos espazos [..] proporcionan a idea dun sentido, dunha orde e unha concatenación que goberna a maraña dos fenómenos da experiencia...» (José Luis Pardo; Sobre os espazos pintar, escribir, pensar. BCN 1991). A cuestión que se formula de como chegamos a establecer a relación entre as imaxes e as historias resólvese neste caso con textos anónimos e escollidos ao azar na rede.

6 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo

Meus

bottom of page